ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ประเพณีไทยอีสาน

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประเพณีไทยอีสานมีทุกเดือนของแต่ละปี จึงเรียกว่า "ฝอีตสิบสอง" ซึ่งแปลว่าจารีตประเพณี 12 เดือน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ครองสิบสี่