ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวทัน อาเซียน

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ รู้จักอาเซียน วัตถุประสงค์ของ
สมาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้ง
สภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่
ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 2558"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-07-31 00:35