ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารการศึกษาไทย ฉบับที่ ๑๓๑ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 9999

เนื้อหา

วารสารการศึกษาไทย เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙
สารบัญ
รายงานพิเศษ
- สกศ. ระดมสมองขับเคลื่อนทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔
บทความ ๑ / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา
- OEC Forum ครั้งที่ ๕ เข้ม .... "เรียนฟรี ใครได้ ใครเสีย"
บทความ ๒ / โชติกา วรรณบุรี สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
- OEC Forum ครั้งที่ ๖ เผยเคล็ดเด็กไทยเก่งอังกฤษได้ ไม่ใช่เรื่องยาก
บทความ ๓ / นางสาววรรณธิรา น้อยศิริ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๙
- การสร้างแรงจูงใจ กุญแจสู่ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ
บทความ ๔ / ดร.วิเชียร เกตุสิงห์
- คนไทยในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากน้อยเท่าใด ใครบอกได้
บทความ ๕ / ดร.จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
- แนวทางการส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษา ระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย
กฎหมายน่ารู้ / วรพจน์ หาญใจ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
- รัฐธรรมนูญ : ภาคความรู้ทั่วไป
IT Cafe /วิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
- iot Internet of Things