เกียรติประวัติห้องสมุด


1. ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2540

2. ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540 (2ปีซ้อน)

3. ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2540

4. ได้รับรางวัลห้องสมุดอัจฉริยะ จากชมรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยม (ช.บ.ม.) ปีพุทธศักราช 2540

5. เป็นห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการให้บริการยืม–คืนหนังสือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

6. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานแก่บรรณารักษ์ทั่วประเทศ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2538

7. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ในรายการ “คนไทยวันนี้” ได้ขออนุญาตถ่ายทำเรื่อง การนำระบบบาร์โค้ดมาให้บริการยืม–คืนหนังสือ และนำออกอากาศทางช่อง 7 สี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

8. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นำเสนอข้อมูลเรื่อง “ห้องสมุดบาร์โค้ดของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538

9. หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอเรื่อง “ห้องสมุดไฮเทคของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2538

10. หนังสือพิมพ์สยามรัฐติดต่อขอสัมภาษณ์บรรณารักษ์ ครูมิ่งขวัญ ศิริโชติ เรื่อง “ทางเลือกใหม่ของห้องสมุดวันนี้” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2540

11. งานห้องสมุดได้นำโปรแกรมห้องสมุดมอบให้ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จำนวน50 ชุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เพื่อนำไปให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ

12. คณะผู้บริหารโรงเรียน และครูบรรณารักษ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100 ชุด เพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุดโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2541

13. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบรรณารักษ์นานาชาติ (IFLA) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2542

14. ได้รับโล่รางวัลผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกโครงการสัมมนาผลงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่นด้านห้องเรียนคุณภาพของงานห้องสมุด : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

15. ห้องสมุดผ่านการประเมินห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2555 ระดับยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555

16. ห้องสมุดผ่านการประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนในระดับเหรียญทอง ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555